Feb 22, 2024

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 22 februari 2024

Rekordkvartal med ett helårsresultat i linje med 2022

Helåret 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 683 (2 530) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent.
  • EBITA minskade med 1 procent till 346 (348) MSEK.
  • EBITA-marginalen var 12,9 (13,8) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 215 (198) MSEK. Exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling minskade resultatet efter skatt med 6 procent till 186 (198) MSEK.1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 11,08 (10,24) SEK. Exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling minskade resultatet per aktie med 6 procent till 9,62 (10,24) SEK.1)

Fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 768 (725) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.
  • EBITA ökade med 21 procent till 139 (114) MSEK.
  • EBITA-marginalen var 18,1 (15,8) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 110 (68) MSEK. Exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling ökade resultatet efter skatt med 20 procent till 81 (68) MSEK.1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,66 (3,49) SEK. Exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling ökade resultatet per aktie med 20 procent till 4,20 (3,49) SEK.1)

1) Under det fjärde kvartalet 2023 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till förvärvet av det tyska företaget MTAC år 2017, vilket hade en positiv påverkan på finansnettot med 28,3 MSEK och därmed på resultatet före och efter skatt. Återföringen har ingen annan inverkan på koncernens resultaträkning för 2023 eller på koncernens balansräkning per den 31 december 2023. För att öka jämförbarheten presenteras resultaten före och efter skatt i denna bokslutskommuniké, inklusive och exklusive denna återföring.

Utdelning

Föreslagen utdelning 5,70 SEK per aktie att utbetalas vid två tillfällen med 2,85 SEK per utdelning.

Utsikter

”De åtgärder som vidtogs under 2023 har skapat goda förutsättningar för fortsatt skalbarhet och vi fortsätter att förbättra och effektivisera våra interna arbetsprocesser. Med en anpassad kostnadsstruktur på plats är vi motiverade och redo för tillväxt under 2024 genom att bygga vidare på det momentum vi hade under det fjärde kvartalet. Givet detta, är utsikterna för 2024 positiva; vi tror att resultatet kommer att vara bättre än 2023.”

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 07.00 CEST.


Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. BTS har cirka 1 100 anställda vid 36 kontor i sex världsdelar. Vi erbjuder tjänster inom både talang- och ledarutveckling samt rådgivning inom strategi, förändring, kultur och ledarskap. I mer än 35 år har BTS fokuserat på individerna och ledarna i förändringsprocesser. Vi har utvecklat effektfulla metoder för simulering, lärande, coachning och bedömning, för att skapa bättre resultat. BTS är partner till närmare 1 200 organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag.

BTS Group AB (publ.) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b