News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Apr 15, 2019
8:00 PM CEST
PRESS RELEASE Stockholm, 15 april 2019 Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
Toggle Summary
Mar 29, 2019
8:00 AM CET
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av den riktade nyemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 mars 2019, samt genom en riktad nyemission till
Toggle Summary
Mar 5, 2019
4:00 PM CET
STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), har med stöd av det bemyndigande som gavs vid årsstämman i maj 2018 idag fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission av 15 704 B-aktier. Emissionskursen har fastställts till 132 SEK. Emissionen har riktats till tidigare ägare och
Toggle Summary
Feb 28, 2019
9:11 AM CET
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, vidgar sitt erbjudande genom förvärv av Polaris Assessment Systems för att kunna erbjuda tekniker och tjänster för kandidatutvärdering och intervjuer samt metoder som ger kunderna möjlighet att effektivt
Toggle Summary
Feb 21, 2019
8:00 AM CET
Resultatet 2018 ökar 43 procent Helåret 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 1 598,4 (1 242,6) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 26 procent. • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 43 procent till 202,1 (140,9) MSEK. • Resultatet före skatt ökade med 37 procent till 179,8
Toggle Summary
Feb 7, 2019
8:00 AM CET
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och telefonkonferens med VD Henrik Ekelund. Bokslutskommunikén presenteras på engelska på Erik Penser Bank,
Toggle Summary
Feb 6, 2019
10:40 PM CET
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på 69 MSEK för fjärde kvartalet 2018 (45), motsvarande en ökning om 55 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017.

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved