News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Jul 15, 2019
8:00 AM CEST
PRESS RELEASE Stockholm 15 juli 2019     STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har avtalat om förvärv av Swiss Virtual Business School VBS AG med säte i Sankt Gallen, Schweiz och Toronto, Kanada. SwissVBS erbjuder högkvalitativa digitala
Toggle Summary
Jun 28, 2019
8:00 AM CEST
PRESS RELEASE Stockholm, 28 juni 2019 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av en riktad nyemission till följd av utnyttjande av personaloptioner.
Toggle Summary
Maj 15, 2019
3:40 PM CEST
Stockholm 15 maj 2019 Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,60 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,80 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,80 SEK fastställdes fredagen den 17 maj 2019 och för den andra utbetalningen
Toggle Summary
Maj 15, 2019
7:59 AM CEST
Intäkterna ökar 15 procent och EBITA 46 procent Nettoomsättningen uppgick till 376 (299) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 15 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 46 procent till 30 (20) MSEK. Resultatet före skatt ökade med 54 procent till 23 (15) MSEK.
Toggle Summary
Apr 30, 2019
8:00 AM CEST
PRESS RELEASE Stockholm, 30 april 2019 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och telefonkonferens med VD Henrik Ekelund.
Toggle Summary
Apr 24, 2019
8:00 AM CEST
PRESS RELEASE Stockholm, 24 april 2019       STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2018 tillgänglig på bolagets hemsida. Länk till årsredovisningen http://ir.bts.com/annuals-proxies.cfm För mer
Toggle Summary
Apr 15, 2019
8:00 PM CEST
PRESS RELEASE Stockholm, 15 april 2019 Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
Toggle Summary
Mar 29, 2019
8:00 AM CET
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av den riktade nyemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 mars 2019, samt genom en riktad nyemission till
Toggle Summary
Mar 5, 2019
4:00 PM CET
STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), har med stöd av det bemyndigande som gavs vid årsstämman i maj 2018 idag fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission av 15 704 B-aktier. Emissionskursen har fastställts till 132 SEK. Emissionen har riktats till tidigare ägare och
Toggle Summary
Feb 28, 2019
9:11 AM CET
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, vidgar sitt erbjudande genom förvärv av Polaris Assessment Systems för att kunna erbjuda tekniker och tjänster för kandidatutvärdering och intervjuer samt metoder som ger kunderna möjlighet att effektivt

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved