May 3, 2024

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

Stockholm 3 maj 2024

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,70 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,85 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,85 SEK fastställdes tisdagen den 7 maj 2024 och för den andra utbetalningen om 2,85 SEK fastställdes onsdagen den 13 november 2024. Den första utbetalningen beräknas ske måndagen den 13 maj 2024 och den andra utbetalningen beräknas ske måndagen den 18 november 2024.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 samt godkände den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten för 2023.

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter till totalt 1 735 000 kronor, varav 525 000 kronor till ordföranden och 235 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot, samt 60 000 kronor till styrelsesuppleanten. För utskottsarbete skall ett totalt arvode om 225 000 kronor utgå. Mariana Burenstam Linder, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Henrik Ekelund omvaldes till styrelsens ordförande. Olivia Ekelund omvaldes till styrelsesuppleant. Ernst & Young AB valdes till revisor. Samtliga val avsåg tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier eller konvertibler (motsvarande maximalt 1 200 000 B-aktier) i samband med företagsförvärv.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på antingen Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt beslutat emissionsbemyndigande, sammanlagt uppgår till högst tio procent av vid var tid utestående aktier, och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna kapital. Överlåtelse av aktier i bolaget får ske med en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annan egendom än pengar, det vill säga genom apport eller kvittning. Betalning genom kvittning ska dock endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Överlåtelse får ske av hela det antal egna aktier som bolaget vid varje tillfälle innehar. Överlåtelse får inte ske på börsen.

___________________________________________________

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.bts.com, senast fredagen den 10 maj 2024.

Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Bilaga

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b