May 3, 2024

BTS Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2024

P R E S S R E L E A S E 
Stockholm den 3 maj 2024

Ökad tillväxt och marginal trots utmanande marknad

1 januari – 31 mars 2024

  • Nettoomsättning 619 (579) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter +7%.
  • EBITA +23%, 58 (47) MSEK.
  • EBITA-marginal 9,5 (8,2) %.
  • Resultat efter skatt +135%, 53 (23) MSEK, exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling +11%, 25 (23) MSEK.1)
  • Resultat per aktie +135%, 2,75 (1,17) SEK, exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling +11%, 1,30 (1,17) SEK.1)

”BTS tillväxt och lönsamhet förbättrades under det första kvartalet tack vare ökade försäljningsvolymer och de effektiviseringsåtgärder som genomfördes under 2023.”
Jessica Skon, VD för BTS Group AB

Utsikter 2024
Helårsutsikten för 2024 är oförändrad; resultatet (EBITA) förväntas bli bättre än föregående år.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 07.00 CEST.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 100 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är partner till närmare 450 organisationer, inklusive över 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce, SAP, and Tencent.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.


1 Under det första kvartalet 2024 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till förvärvet av det amerikanska företaget Rapid Learning Institute (RLI) år 2020, vilket hade en positiv påverkan på finansnettot med 28,2 MSEK och därmed på resultatet före och efter skatt. Återföringen har ingen annan inverkan på koncernens resultaträkning för första kvartalet 2024 eller på koncernens balansräkning per den 31 mars 2024. För att öka jämförbarheten presenteras resultaten före och efter skatt i denna delårsrapport, inklusive och exklusive denna återföring.


Bilaga

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b