Apr 13, 2023

Kallelse till årsstämma

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 13 april 2023

Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2023 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2023 samt vara anmäld till BTS Group AB senast fredagen den 5 maj 2023. Anmälan görs antingen skriftligen till BTS Group AB, Grevgatan 34, 114 53 Stockholm, per e-post till ir@bts.com eller per telefon (tfn 08-58707000).

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast fredagen den 5 maj 2023. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst 5 år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida (www.bts.com) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få deltaga i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier genom förvaltares försorg i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen, dvs torsdagen den 4 maj 2023, kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast måndagen den 8 maj 2023. Detta innebär att aktieägaren bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022 samt styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § ABL och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § ABL
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  4. om godkännande av den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
 10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisor
 13. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission
 14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningens beslutsförslag
I valberedningen ingår Anders Dahl (utsedd av Henrik Ekelund), Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder), Stefan af Petersens (eget innehav) och Henrik Ekelund (styrelsens ordförande). Anders Dahl har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår följande gällande punkterna 2, 9-12:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsens ordförande Henrik Ekelund föreslås till stämmoordförande, eller vid hans förhinder den person som verkställande direktören istället utser.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor (punkt 9)
Fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant. En revisor, utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelse och revisorer (punkt 10)
Arvodet till styrelseledamöter föreslås oförändrat utgå med sammanlagt 1 655 000 kronor, varav
500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Arvode
till suppleanten föreslås utgå med 55 000 kronor. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om
200 000 kronor. 

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 11)
Omval av Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom föreslås. Omval av Olivia Ekelund som suppleant föreslås. Omval av Henrik Ekelund som styrelsens ordförande föreslås.

Val av revisor (punkt 12)
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Styrelsens beslutsförslag

Vinstutdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2022 en utdelning på 5,40 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,70 SEK. Förslag till avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,70 SEK är tisdagen den 16 maj 2023, och för den andra utbetalningen om 2,70 SEK onsdagen den 15 november 2023. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas den första utbetalningen bli utsänd från Euroclear Sweden AB med början måndagen den 22 maj 2023 och den andra utbetalningen med början måndagen den 20 november 2023.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 8 d)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten för 2022.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission (punkt 13)
Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästa årsstämma, besluta om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 1 200 000 nya B-aktier eller av konvertibler utbytbara till högst 1 200 000 nya B-aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta om att tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport), med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 400 000 kronor.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna genomföra företagsförvärv och att då även kunna kvitta sådan köpeskillingsfordran som uppkommit vid förvärvet.

För giltigt beslut ska aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträda beslutet.

___________

AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 19 374 347 aktier, varav
853 800 aktier av serie A och 18 520 547 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 27 912 347.

HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, styrelsens ersättningsrapport för 2022, revisorns yttrande enligt 8 kap
54 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.bts.com) från och med fredagen den 21 april 2023, samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas se:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2023
BTS Group AB (publ)
Styrelsen

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över  1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com

Bilaga

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b