May 12, 2023

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

Stockholm 12 maj 2023

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,40 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,70 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,70 SEK fastställdes tisdagen den 16 maj 2023 och för den andra utbetalningen om 2,70 SEK fastställdes onsdagen den 15 november 2023. Den första utbetalningen beräknas ske måndagen den 22 maj 2023 och den andra utbetalningen beräknas ske måndagen den 20 november 2023.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 samt godkände den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten för 2022.

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter till totalt 1 655 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot, samt 55 000 kronor till styrelsesuppleanten. För utskottsarbete skall ett totalt arvode om 200 000 kronor utgå. Mariana Burenstam Linder, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Henrik Ekelund omvaldes till styrelsens ordförande. Olivia Ekelund omvaldes till styrelsesuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Samtliga val avsåg tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier eller konvertibler (motsvarande maximalt 1 200 000 B-aktier) i samband med företagsförvärv.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.bts.com, senast fredagen den 19 maj 2023.

Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com 

Bilaga


BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b